top of page

Ny løysning: Enklere og Meir Fleksibelt

Ein Tid for Forandring og Forbedring

De siste månadene har me eigara dreve og evaluert mykje, og har no landa på ein måte me kan forbetra våre tenestar. Dedikasjonen til tryggleik, brukarvennlegheit og samfunnsengasjement har leidd oss til å utvikla eit heilt nytt abonnementssystem som me begynne å fase inn allereie no.


Vilkårena for sesongkort hausten 2023 vil sjølvsagt gjelda fram til 1.januar – men det vil ikkje bli seld sesongkort for våren 2024.


Å Forstå Bakgrunnen

Erfaringane i sommar har gitt oss verdifulle leksjonar om drift av Bjørkheim Sauna. Den tidlegare modellen vår, som tillét spontan tilgang for både sesongkort-brukarar og gjestar som "berre skulle vipsa", har utfordra oss på fleire måtar, spesielt når det gjeld tryggleik og oversikt over kapasiteten.


Det har vore fleire tilfelle der saunaen var fullbooka, men likevel kom det ekstra gjester ifølgje med sesongkort-brukarar. Dette førte til situasjonar der talet på personar i saunaen oversteig det tillatne, noko som ikkje berre er ein tryggingsrisiko, men også kompromitterer komforten og opplevinga for alle.


Slike hendingar har gjort det klart for oss at me trong ein meir robust og påliteleg metode for å kontrollera talet på besøkjande. Det er avgjerande for oss å sikra ein trygg og behageleg atmosfære for alle som besøkjer Bjørkheim Sauna, og dette kan berre oppnåast gjennom ei meir strukturert tilnærming til booking og kapasitetsstyring.


Med innføringa av det nye abonnementssystemet tek me eit viktig steg mot å løysa desse utfordringane, samtidig som me held oppe fleksibiliteten og tilgjengelegheita som brukarane våre verdset. Dette vil sikra ei betre og sikrare saunaoppleving for alle.


Fordelane med Ditt Nye Abonnement

Med det nye abonnementssystemet, kan du for berre 420 kr per månad, nyta 12 sauna-sesjonar – dette utgjer berre 35 kr per besøk. Kvar månad får du fornya dei 12 klippa dine, og du har no fridommen til å bruka desse når det passar deg best, utan avgrensinga av den tidlegare kjernetida. Den utvida opningstida vår betyr at du kan booka "Sjølvbetent"-tenester heile veka – ei stor utviding samanlikna med noverande tilbod.Meir Fleksibilitet og Enklere Booking

For å gjera opplevinga endå enklare for deg, har me også forbetra bookingprosessen. Når du er logga inn på bjorkheimsauna.no, treng du ikkje å leggja inn kontaktinformasjon eller betalingsinfo for kvar booking – alt er klart for ein rask og smidig reservasjon. Og ikkje minst, du har no høvet til å bruka klippa dine gjestar som du vil ha med deg, noko som gjer det enklare å dela dei herlege stundene i saunaen med andre.


Ein kan òg no stoppa abonnementet akkurat når ein vil. Ein abonnerer måned for måned, som f.eks med Spotify eller Netflix.


Ein Ny Måte å Kjøpe Ved På

Med overgangen til abonnementssystemet, vil også tilnærminga vår til vedkjøp endrast. Vippnummeret for betaling vil bli fasa ut, og framover må ved kjøpast direkte gjennom nettsida vår (og på førehand). Dette vil sikra ein jamnare og meir straumlinjeforma oppleving for alle brukarane våre.


Nye Klippekort Alternativer

For dei som ønskjer endå meir fleksibilitet, introduserer me også klippekort. Desse kjem i to variantar: 10 klipp fór NOK 950.00 og 20 klipp for NOK 1,480.00. Desse klippekorta tilbyr ein utmerkt måte å nyta saunaen på, med fridommen til å velja akkurat når du vil komma.


Comments


bottom of page