top of page
Bruksreglar for Bjørkheim Sauna 

Bjørkheim sauna skal vera til glede for alle, både for deg som er her no og for dei som kjem her etter deg. Saunaen skal heller ikkje vera til ulempe for naboar eller andre som er i området. Difor har me laga nokre enkle bruksreglar, som alle er pålagde å følgja.

  1. Pass på å forlata saunaen i same stand som då du kom.

  2. Sit på eit handklede som er så stort at du ikkje er i direktekontakt med benkane. 

  3. Det er ikkje lov å eta mat eller snacks i saunaen.

  4. Bruk berre reint ferskvatn på saunasteinane

  5. Det er forbode å nyta alkohol i Teigavika badeplass. Alkohollova §8-9.

  6. Om det er andre i saunaen også, må du ta omsyn til dei. Ikkje bruk meir plass enn nødvendig! Vis vanleg folkeskikk.

  7. Det er ikkje lov å sleppa inn personar ein veit ikkje har betalt for tilgang.

  8. Vis omsyn til andre som er i Teigavika, og ikkje minst til dei som bur i området!

Tusen takk for at du følgjer desse reglane!

Alvorlege brot på reglane kan medføra heving av avtale, utestenging, utkasting og/eller erstatningskrav.

Andre betingelser og regler
bottom of page